V diplomskem delu raziskujem gradnjo hleva in investicijo obravnavane kmetije, makrolokacije, mikrolokacije, analize normativov in predpisov. Skrbno je bilo raziskano dimenzioniranje prostorov in določitev funkcionalnih površin. Navedena je organizacija prostora, klima in prezračevanje hlevov, pravilno dimenzioniranje prostorov za skladiščenje krme in nastilja, ter ostalih pomožnih prostorov. Podani so okoljevarstveni vidiki gradnje hlevov. Delo vsebuje natančno tehnologijo, pripravo tehnične dokumentacije in tehnično poročilo. Raziskan je tudi elaborat varstva pri delu in varstva pred požarom. Zajete so dnevne cene gradbenih materialov in storitev, ter skrbno pripravljen projektantski predračun. Določen je čas izvedbe, zato je potrebno pripraviti točen terminski plan in finančni načrt.