V prvem delu diplomske naloge je predstavljen aluminij kot gradbeni material, prednosti za
izbor tega elementa in možnost oblikovanja. Opisana je tudi kratka zgodovina in razvoj
aluminijastih fasad pri nas in po svetu.
Drugi del naloge se ukvarja z vrstami fasad, s funkcijami sodobne fasade in s podrobnostmi
strukturne fasade. Predstavljen je tudi fasadni sistem, imenovan steber-precka, ki je bil
izveden na obravnavanem objektu. Opisane so osnovne tehnicne zahteve aluminijastih
fasadnih sistemov.
V nadaljevanju naloge so predstavljene vse faze in naloge, ki so potrebne za izvedbo projekta,
organizacijska struktura, terminski plan tveganja pri projektu, ekonomska analiza projekta.
Narejena je ekonomska in casovna primerjava dveh fasadnih sistemov (sistema steber-precka
in strukturne fasade), predstavljeni pa so tudi razlogi, na podlagi katerih se lahko odlocimo za
doloceni tip fasadnega sistema.